تکرار کلمه کلیدی یا Keyword Stuffing چیست و چرا مضر است؟

تکرار کلمه کلیدی یا Keyword Stuffing چیست و چرا مضر است؟

تکرار کلمه کلیدی یا Keyword Stuffing چیست و چرا مضر است؟ فضای اینترنت متفاوت از 20 سال گذشته است. تاکنون فکر کرده اید که طی این سالها چه سایت های بزرگی وجود داشته اند که دیگر از آنها خبری نیست! همین مسئله اهمیت تکرار کلمه کلیدی را نشان می دهد و همه ما را به…