نحوه استفاده از فایل GIF برای بهبود محتوا

نحوه استفاده از فایل GIF برای بهبود محتوا

نحوه استفاده از فایل GIF برای بهبود محتوا فایل GIF مورد خوبی برای بهبود الگوهای رفتاری کاربران به حساب می آید. GIF در یک مکان مناسب، بهره وری محتوا را با چند ثانیه از ویدیویی کوتاه افزایش می دهد. چالش جذاب نحوه استفاده از GIF برای بهبود محتوا است، طوری که حرفه ای به نظر…